Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды енуктуруу министрлигинин мамлекеттик кызматчыларынын/кызматчыларынын кесиптик децгээлин жогорулатуу боюнча Планын бекитуу женунде

  • Версия
  • Скачать 1
  • Размер файла 672.38 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 09.09.2022
  • Последнее обновление 09.09.2022
Back to top button